ชำนาญ จันทร์เรือง

ประวัติย่อ 

                เกิดที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ต่อที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     เคยเป็น Group Study Exchange ของ The Rotary International Foundation ที่Buffalo University, New York, U.S.A   รับทุน Living Environmental Protection Technique ของJICA ที่ญี่ปุ่น   เป็นผู้บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาปริญญาโท-เอกของ International Graduate Schoolที่ Hiroshima University   เป็น Life member ของ The Siam Society under Royal Patronage
     

 ผลงานรวมเล่ม

- คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

ปัจจุบัน

                - ปัจจุบัน รับราชการอยู่สำนักงานศาลปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ และเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในยามว่าง

comments