ค้นหาeBooks (Search eBooks)

ค้นหาหนังสือเล่ม (Search Books)


ประวัติโดยย่อ
ศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบ เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2461 จบการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2482 เข้ารับราชการเป็นครู กระทรวงศึกษาธิการ ประจำทำงานครั้งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาย้ายมาเป็นอาจารย์ตรี ในโรงเรียนครูมัธยม กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างนี้ศึกษาต่อปริญญาโทในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปด้วย ได้รับปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต เมื่อ พ.ศ. 2494 จากปีถัดมานั้นได้ลาไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับปริญญา Master of Arts in Education (M. A. in Ed) จาก The University of Wisconsin กลับมาเมืองไทยในปี 2501 เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ปี 2508 ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยวิชาการศึกษา ภาควิชาภาษาและวรรณคดี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบัน) ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ตามลำดับ พ.ศ. 2516 ย้ายไปสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นศาสตราจารย์ชั้นพิเศษ ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. 2522
ศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่รักเคารพ ศรัทธาและชื่นชมในหมู่ลูกศิษย์ และผู้รู้จักโดยทั่วไป แม้หลังเกษียณอายุราชการแล้ว ท่านยังคงได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นผู้บรรยายพิเศษในวิชาภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมไทย วรรณคดีวิจักษ์ วรรณคดีวิจารณ์ การวิจารณ์นวนิยาย คติชนวิทยา ตลอดจนเป็นกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของอาจารย์มหาวิทยาลัย ตามที่ ก.พ.และก.ค.เชิญอยู่เสมอ ในฐานะนักวิชาการวรรณกรรมได้สร้างสรรค์ตำราอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่วงการวรรณกรรมศึกษาหลายเล่ม ทั้งยังปฏิบัติงานในฐานะผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยทั้งงานราชการและงานเอกชนเพื่อพัฒนาแวดวงวรรณกรรม เป็นประธานคณะอนุกรรมการตัดสินหนังสือฝ่ายนวนิยายของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง 2550
นอกจากนี้ยังปฏิบัติภารกิจในฐานะราชบัณฑิตอย่างเข้มแข็ง สม่ำเสมอตั้งแต่ พ.ศ. 2526 จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ เมื่อ พ.ศ. 2550
ผลงานที่ราชบัณฑิตยสถาน ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีท้องถิ่นไทย ภาคใต้และประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย คณะกรรมการชำระพจนานุกรม และคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย และยังเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ส่วนผลงานอื่นๆ คืองานเขียนคำอธิบายศัพท์ในสารานุกรมไทย ได้รับมอบหมายให้เขียนคำอธิบายศัพท์ในสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เช่น เงาะป่า จรกา
ศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสถาบันการศึกษาและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด เมื่อ พ.ศ. 2524 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2528 ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นระดับอุดมศึกษา ในโครงการประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2533 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2538 ได้รับยกย่องเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พ.ศ. 2544 ได้รับพระราชทานรางวัลพระเกี้ยวทองคำ พ.ศ. 2550 ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม และรางวัลนราธิปจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคไตวายและติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2553 สิริอายุได้ 92 ปี

ผลงานรวมเล่ม
1. มหาเวสสันดรชาดก
2. ตำราการเขียน
3. วรรณกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้น
4. วรรณกรรมไทย
5. วรรณคดีวิจารณ์
6. วรรณคดีไทย