ค้นหาหนังสือ eBooks

ค้นหาหนังสือเล่ม

 

ประวัติย่อ
แขคำ ปัณณะศักดิ์ เป็นชาวเชียงใหม่ เกิดเมื่อ 11 พฤษภาคม 2514 จบ ป.6 โรงเรียนบ้านบ้านเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ม.3 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ปวช. และ ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ใช้วุฒิ ปวส.บริหารธุรกิจ-การตลาด สอบเข้าทำงานธนาคารและศึกษาไปด้วย สำเร็จปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค้นพบว่าตนเองสามารถเล่าเรื่องผ่านตัวอักษรได้ในปี 2535 เรื่อง กลางคืนพระจันทร์ กลางวันพระอาทิตย์ นิยายขนาดสั้นเรื่องแรกผ่านพิจารณารอตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ในนิตยสาร ขวัญเรือน ปัจจุบัน เขียนหนังสือ

งานขียนครั้งแรก
-เรื่อง มะม่วง

งานที่ได้รับรางวัล
-เรื่องสั้นเรื่องแรก มะม่วง ได้รับรางวัลเรื่องสั้นยอดเยี่ยม THE BOY BEST POET 1993 จากนิตยสาร THE BOY 8 เซนติเมตร
-รางวัลรองชนะเลิศ เรื่องสั้นยอดเยี่ยมประจำปี 2538 จาก นิตยสาร แปลก SPECIAL
-รางวัลรวมเรื่องสั้นดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ชื่อปก "บอ ใบ ไม้ สระอา นอ หนู" จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
-เรื่อง แมลงเม่า ได้รับรางวัลเรื่องสั้น สุภาว์ เทวกุลฯ ประจำปี 2540
-เรื่อง ดิ้นเร่าในตัวตน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 เรื่องสั้นช่อปาริชาต 2001

ปัจจุบัน
-พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าแพ จ.เชียงใหม่