จันตรี ศิริบุญรอด

 

ประวัติย่อ
จันตรี ศิริบุญรอด เกิดที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 แผนกวิทยาศาสตร์ ทำงานครั้งแรกที่กรมเชื้อเพลิง หลังลาออกจากงานได้สมัครเป็นครูในโรงเรียนหลายแห่ง ช่วงปี พ.ศ. 2493-2496 จันตรีเริ่มเขียนนิยายและบทความทางวิทยาศาสตร์เผยแพร่ในวงแคบ ๆ ขณะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง
ในปีพ.ศ. 2498 จันตรีจัดทำนิตยสาร "วิทยาศาสตร์-มหัศจรรย์" ในนามของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยร่วมกับ ดร.ปรีชา อมาตยกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น โดยตีพิมพ์เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เช่น นิยายวิทยาศาสตร์ บทความวิทยาศาสตร์ ประวัตินักวิทยาศาสตร์ และจัดพิมพ์เรื่อยมาจนเลิกพิมพ์ใน พ.ศ. 2502
การหันมาทำหนังสือทำให้จันตรีจำเป็นต้องเลิกอาชีพครู และตั้งสำนักพิมพ์ของตนเพื่อจัดทำหนังสือและนิตยสาร "วิทยาศาสตร์-อัศจรรย์" จนเลิกไปในปีพ.ศ. 2505 แต่ก็ยังคงเขียนหนังสือส่งไปพิมพ์ตามสำนักพิมพ์ต่าง ๆ และออกหนังสือของตัวเองบ้างสลับกันไป

ผลงานรวมเล่ม
- โลกถล่ม*
- ผู้ดับดวงอาทิตย์ *
- ผู้พบแผ่นดิน *
- มนุษย์คู่
- ผู้สร้างอนาคต

ผลงานที่มี * ข้างท้าย หมายถึงผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์ไทย

งานที่ได้รับรางวัล
พ.ศ. 2548บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นวจท.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน(JSTP)สำนักงานพัฒนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)ได้ร่วมกันจัดโครงการประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ “รางวัลจันตรี ศิริบุญรอด” ขึ้นเป็นครั้งแรก

ปัจจุบัน
ถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2511

หนังสืออ้างอิง
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนที่ได้จากหนังสือนักประพันธ์ไทยของสำนักพิมพ์ สุวีริยาสาส์น

comments