เจตนา นาควัชระ

 

ประวัติย่อ
เกิดเมื่อพ.ศ.2480 ที่กรุงเทพฯจบมัธยมปลายที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อพ.ศ.2497 โดยสอบได้เป็นที่ 1 ของประเทศในแผนกอักษรศาสตร์ จากนั้นเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนจบชั้นปีที่ 1 แล้วได้ทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ จบปริญญา B.A Honours สาขา Modern Languages จากมหาวิทยาลัย Cambridge ในปี 2504 และข้ามไปศึกษาต่อในเยอรมนี ณ มหาวิทยาลัย T?bingen จบปริญญา Dr.phil. (เกียรตินิยมดีมาก) สาขาComparativeLiteratureเมื่อปีพ.ศ.2508
กลับมาประเทศไทยในปี 2509 เข้ารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ จนถึง พ.ศ.2511 จึงย้ายไปเป็นอาจารย์รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ พ.ศ.2514 ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในองค์การ SEAMEO ตำแหน่งล่าสุดเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ กลับเข้ารับราชการในพ.ศ.2519 ในตำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และต่อมารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวางแผนพัฒนา รับราชการในมหาวิทยาลัยนี้จนเกษียณอายุในปี 2540 ในตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ11ภาควิชาภาษาเยอรมัน
เจตนา นาควัชระ สอนและวิจัยมาตลอดในสายอักษรศาสตร์ ด้านวรรณคดีศึกษา ทั้งไทยและตะวันตก นอกจากนั้นยังสนใจเขียนงานวิจารณ์ในสาขาการละครและดนตรี ในด้านการวิจัยมีผลงานตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส ได้รับแต่งตั้งเป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เมื่อพ.ศ.2538และได้รับทุนวิจัยสกว.ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน
ผลงานรวมเล่ม
- ทฤษฎีเบื้องต้นแห่งวรรณคดี
- จากศิลปะสู่การวิจารณ์ : รายงานการวิจัย
- ครุ่นคิดพินิจนึก
- ทางไปสู่วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์
- เพื่อความอยู่รอดของมนุษยศาสตร์ : รวมบทความทางวิชาการ (2525-2532)
- ทางไปสู่วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์
- เพราะรักจึงสมัครเข้ามาเล่น
- วิถีแห่งการวิจารณ์ : ประสบการณ์จากสามทศวรรษ
- พลังการวิจารณ์ : บทสังเคราะห์
- วิกฤตการณ์ของมนุษยศาสตร์ = Humanities in crisis : a Thai case study
เกียรติยศที่ได้รับ
ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Goethe Medal และ Bundesverdienstkreuz (1st Class) จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
งานที่ได้รับรางวัล
ได้รับรางวัลการวิจัย (Forschungspreis) สาขามนุษยศาสตร์ จากมูลนิธิ Alexander von Humboldt

comments