จดหมายเหตุเรื่องตั้งเจ้าเมือง และพระบรมราโชวาทพระราชทานเจ้าเมือง

 อ่านเรื่องนี้ได้โดยสมัครสมาชิก ฟรี ที่นี้ 

comments