ระยะทางสมเด็จพระพระมหาสมณเจ้า เสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2457

 อ่านเรื่องนี้ได้โดยสมัครสมาชิก ฟรี ที่นี้ 

comments