บุรพทิศานมัสนธรรม สมเด็จพระวชิรญาวงส์ (ม.ร.ว.ชื่อน นพวงศ์)

comments