ค้นหาหนังสือ eBooks

ค้นหาหนังสือเล่ม

จุดประสงค์ในการเผยแพร่อันเพื่อประโยชณ์แก่บุคคลโดยทั่วไปและอนุรักษ์หนังสือที่มีคุณค่าเหล่านั้นให้คนรุ่นหลังได้เข้าถึงงานเหล่านี้อย่างทั่วถึงและคงอยู่ตลอดไป

หนังสือใน bookmass มีทั้งงานที่นักเขียนๆเองละไฟล์จากแหล่งต่างๆ ทางผู้จัดทำได้ตรวจสอบเพื่อระวังไม่ให้ไปละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น ไฟล์หนังสือเก่าเกิน 50ปี* หรือผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ยอมให้เผยแพร่เพื่อประโยชณ์แก่บุคคลในวงกว้าง อนึง แต่อาจจะไม่สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วน ถ้ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สามารถแจ้งเพื่อถอนการเผยแพร่ได้ ที่นี้

อนึง หากมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ต่างๆผู้ที่นำเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง ทางผู้จัดทำเป็นเพียงตัวกลางในการเสนอ ผลงานต่างๆแก่สาธารณะเท่านั้น

*การคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยจะกำหนดให้มีอายุการคุ้มครอง 50 ปี นับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเสียชีวิต กรณี เจ้าของ เป็น นิติบุคคล จะเริ่มนับอายุ ตั้งแต่ ผลงานถูกสร้างขึ้นมานับไปอีก 50 ปี หรือ เริ่มนับเมื่อมีการโฆษณาเป็นครั้งแรก แล้วแต่ว่าอย่างไหนจะเกิดทีหลัง แต่การโฆษณาครั้งแรกนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายใน 50 ปี นับตั้งแต่มีการสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นมา ถ้าพ้น 50 ปีไปแล้ว โดยที่ยังไม่ได้มีการโฆษณา ถือว่าลิขสิทธิ์หมดอายุ โดยที่การโฆษณาในภายหลัง จะไม่มีผลต่อการนับต่ออายุลิขสิทธิ์อีก การโฆษณานี้จะต้องเป็นการโฆษณาโดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย จึงจะนับเป็นการโฆษณาครั้งแรก ที่ให้เริ่มนับอายุลิขสิทธิ์ได้